Project Description

תיקון לרפואה שלמה

תיקון על פי תורת הקבלה, בשורש נשמת האדם או מגלגולים קודמים – למחלה או ל מצב רפואי לא טוב.

כאבים, ייסורים מחלות. כמה סבל ישנו בעולם!

אנשים שרק אתמול רצו והתרוצצו בחיוניות שוכבים כעת במיטת חוליים כשכל גופם מלא בייסורים וסבל.

מה הגורם לכך?

איננו יכולים לדעת חשבונות שמים, אולם בתורת הקבלה מגלים לנו כי אכן ישנם חשבונות והם מדוקדקים מאוד.

גלגולי נשמות מדורות קודמים, מעשים שהכפרה עליהם מחייבת ייסורים, או לעיתים אף כפרה עבור אחרים, קרובים ואהובים, שלא היה בכוחותיהם להתמודד עם הסבל והייסורים.

תיקון לרפואה שלימה הוא תיקון שנערך על ידי צדיקים ומקובלים. על פי רוב בדרך של מתן צדקה שסגולתה גדולה מאוד להציל ממות.

בספרים הקדושים כתוב שהגימטריא של המילים "ורפא ירפא" עם הכולל (2 המילים) היא "פדיון נפש" (580), רבים ראו ישועה ורפואה לאחר שנערך עבורם פדיון נפש על ידי רבנים.

בהלכה כתוב גם שבמקרים קשים ולאחר התייעצות עם רב גדול, נהוג לעשות 'שינוי השם' לחולה במצב קשה. ההסבר לכך הוא ש"אם נגזרה הגזרה על אדם הנושא שם פלוני – היא לא נגזרה על האדם הנושא את השם הנוסף".

קיימות עוד פעולות וסגולות שבכוחן לסייע לקריעת רוע הגזירה ולביטול הדינים הקשים מעל האדם. עד להגעה לברכת "והסירותי מחלה מקרבך" בשלמות אמיתית.

כדאי ונכון לפנות לרבנים העורכים את התיקונים הללו מפני שלעיתים יש בכוחו של תיקון להפוך את גזר הדין ממוות לחיים!

הרבנים והמקובלים שמבצעים את התיקון