Project Description

תיקון לפרנסה

'תיקון' למצב שבו אנו חשים כי 'משהו' מעכב בפרנסה. כאשר אנו עובדים קשה אך לא רואים ברכה במעשי ידינו.

"בנפשו יביא לחמו", על האדם נגזר לעבוד ולעמול קשה לפרנסתו.

בימי עבר עסקו מרבית בני האדם בעבודות החקלאות בעיקר, היום אנו עמלים ומתייגעים לא פחות שעות – בעיר.

"מצאת החמה ועד לצאת הנשמה" – בכדי להביא הביתה פרנסה, פת לחם.

מה עושים כש"זה לא הולך"? מהו ההסבר לכך שלעיתים האדם עמל לפרנסת בני ביתו בהשקעה גדולה מאוד של זמן ואנרגיה – אך משום מה אינו רואה ברכה בעמלו והכסף מתבושש להגיע, או שמיד עם הגעתו הוא 'נוזל' ונעלם עוד לפני שהתחלנו את החודש?

בספרי הקבלה כתוב כי לפרנסה והממון ישנו קשר ישיר עם חיי האדם. כך לדוגמא, "צדקה מצילה ממוות", מפני שהאדם קשור בנפשו – בממונו. את הממון האדם משיג באמצעות הקדשת זמן, זמן הוא חיים.

לכן, גם מן הצד ההפוך, כאשר חווה האדם קשיים בהשגת הפרנסה – יתכן שנגזרה עליו גזרה גדולה מאוד ו'דינים' קשים שברחמי שמים הומרו והוחלפו בקשיי פרנסה וממון.

כאשר מרחפת על ראש האדם גזרה עליו להתאמץ לבטלה.

עליו לערוך 'תיקון'! תיקון לפרנסה.

במהלך התיקון שיערך עבורכם על ידי רב מומחה בענייני התיקונים, יוזכרו שמותיכם ושמות הוריכם בתיקון שנועד במיוחד לענייני הפרנסה והשפע.

בזכות כך ישלח לכם ה' את ברכת השפע.

הרבנים והמקובלים שמבצעים את התיקון