Project Description

rav

רבני קופת העיר, יוצאים מידי יום לחמשת המקומות הקדושים, לכותל המערבי, לציון התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי במירון, לציון התנא הקדוש רבי יהונתן בן עוזיאל בעמוקה, לקבר רחל ולמערת המכפלה- חברון. בכל יום ויום, בימי קיץ כבימי חורף, בימי שרב כבימי גשם ושלג, יגיעו בכל מצב רבני קופת העיר, יוציאו את רשימותיהם, ויעתירו שם אחר שם, בקשה אחר בקשה, על תורמי קופת העיר.

סדר התפילה נקבע על ידי מרן הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א. הוא קבע איפה יתפללו, מה יתפללו וכמה יתפללו. בנוסף כל יום מגיעים רבני הקופה בחצות היום לעמוקה לציון המסוגל של יונתן בן עוזיאל, כדי להתפלל שוב על התורמים גם בזמן המסוגל של חצות היום, שם מתוך החושך והעלטה, מתוך השממה והציה, עולה תפילתו של הרב, והוא מעתיר ומבקש על כל שם ושם, עם בקשתו , עורך את התיקון ואת המי שברך ופועל ישועות.

כך גם בכותל המערבי לשם מגיעים הרבנים בחצות היום, קוראים ברגש פרקי תהילים ומזכירים את שם התורם לברכה ולישועה, שם מול קודש הקדשים, בשער התפלות והבקשות, במקום שכל יהודי עורגת אליו, יום יום, קיץ וחורף.

גם במירון- מקור הסגולות, מגיע שליח קופת העיר, יום אחר יום, שבת וחג, שלג וגשם, מלא וריק, ערב פסח ופורים ויושב ליד הציון הקדוש, ליד האבן שפגה רבבות של דמעות ואנחות ושם הוא מזכיר את שם התורם, עורך לו מי שברך ומביא לו ישועה.

כך גם בקבר רחל, איפה שהאמא לא מפסיקה לבכות, כך גם במערת המכפלה, מעיר את האבות הקדושים, מתחנן אליהם ועורך סדר של תיקון לתורם. בכל מקום ומקום- יגיע רב מטעם קופת העיר, ולא ינוח ולא ישקוט, יום אחר יום יתחנן, כדי שהתורם יוושע.

באפשרותכם לקבל ברכה או תיקון מרבני קופת העיר ולתרום לקופת העיר באמצעות אפליקציית תיקון.

סוגי תיקונים שהרב מבצע

סוגי הברכות שהרב מברך