Project Description

רבני קבר רבי מאיר בעל הנס

רבני המוסדות מדליקים נר ומעתירים בתפילה מיד עם בקשתך בכל שעות היממה בציון הקדוש רבי מאיר בעל הנס זיע"א בעיה"ק טבריה מדליקים נר ומעתירים בתפילה כל שם משמות מבקשי הישועה. במשך כל הדורות קוראים עם ישראל במצוקותיהם: "אלקא דמאיר ענני" ונותנים צדקה לזכר הצדיק ובאורח פלא ונס זוכים מאת הבורא לישועות ונחמות בזכות התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס זיע"א.

הרבנים והאברכים המברכים אתכם – תומכי המוסדות, הוגים בתורה מידי יום ביומו בכולל האברכים שע"י המוסדות הממוקם בציון התנא ומעתירים עבור שמות תומכי התורה והחסד – שיתמלאו כל משאלות ליבם לטובה ולברכה.
לפני מאות שנים התמסדה צוואתו ומורשתו של התנא הקדוש זיע"א והקמנו מוסדות תורה על שמו ולזכרו ובסייעתא דשמייא תרומותיכם ונדיבותכם הם הם המאפשרים את קיומם.

רשת מוסדות רבי מאיר בעל הנס כוללת מוסדות חינוך, תורה וחסד בעיה"ק טבריה לצד הנהלת מתחם הציון: חמישה מעונות יום, שמונה גני ילדים, תלמוד תורה, ישיבה לצעירים, חמישה כוללי אברכים ברחבי העיר וארגון חסד ועזרה לנזקקי העיר.

מאות אברכים עמלי תורה החוסים ומתפרנסים מרשת הכוללים המפוארים "זכרון מאיר" אשר שקידתם ורצון נפשם להיות גדולי ישראל.

ארגון חסד המסייע לנזקקי העיר בחלוקת סלי מזון מלאים בכל טוב מידי שבוע וכן חלוקת "קמחא דפסחא", סלי מזון מיוחדים לחגים, חלוקת נעליים למשפחות נזקקות ועוד.

בתרומתכם למוסדותינו אתם שותפים לקיום עולם התורה והחסד בעיה"ק טבריה ואין ספק בלבנו כי תפילת "אלקא דמאיר ענני" שנעתיר עבורכם ועבור יקירכם תפעל ישועות אצל יושב המרום.

באפשרותכם לקבל ברכה או תיקון מרבני קבר רבי מאיר בעל הנס ולתרום למוסדות באמצעות אפליקציית תיקון.

סוגי תיקונים שהרב מבצע

סוגי הברכות שהרב מברך