Project Description

rav

הרבנים והמקובלים נמצאים יום יום בקבר הצדיק משטפנשט בגבעתיים-ישראל ומעתירים בתפילה על שמות מבקשי ישועה והצלחה ומדליקים נר לברכה.

רבני ומקובלי מוסדות הצדיק משטפנשט נמצאים יום יום בישיבה שעל ציון קבר הצדיק משטפנשט בגבעתיים-ישראל ומעתירים בתיקונים עילאיים ובתפילה ובקריאת תהילים לבורא עולם על כל שם משמות המבקשים ישועה והצלחה, כמו כן מדליקים את נר הברכה על ציון קודש הצדיק משטפנשט שסגולתו סגולת קודש ידועה מדור לדור. מקום ציון הצדיק נודע ומפורסם כמסוגל לפעול ישועות וניסים גלויים כפי שהעידו גדולי הדור צדיקי אמת מדורות עברו וכבר נודע מרבים שראו ישועה למעלה מדרך הטבע.

הרבנים והמקובלים המברכים אתכם עם אברכי הישיבה בראשות הרב אברהם יעקב סלמון שליט""א מייסד המוסדות ורב הקהילה, נמצאים מדי יום ביומו בישיבה על קברו של הצדיק משטפנשט, הוגים בתורתו ומתפללים לישועת עם ישראל, ועל שמות התורמים והתומכים במוסדות הצדיק משטפנשט המבקשים שיעתירו בעדם לישועה בכל מילי דמיטב. עומדים האברכים והמקובלים ומעתירים למענכם בשביל בקשתכם והשמות אשר תבקשו כי יתפללו בשבילם.

כידוע הצדיק משטפנשט ביקש בצוואתו כי מוסדות התורה והחסד שהיו קיימים בחיי חיותו, ימשיכו ויפעלו אף לאחר הסתלקותו, בהבטיחו כי יהיה למליץ יושר בעבור כל מי שידאג למילוי צוואתו זו. ואכן ניסים גלויים וישועות למעלה מדרך הטבע מתחוללים למתפללים בציון קברו.

במסגרת קיום צוואתו של הצדיק הקים הרב אברהם יעקב סלמון, רשת של מוסדות תורה וחסד ובהם, עזרה לנזקקים, חלוקת מזון בחגים ובערבי שבתות, למשפחות ברוכות ילדים ונצרכים. וכן בתי כנסת, ישיבות כולל אברכים, תלמוד תורה וגני ילדים, באלעד, בני ברק, גבעתיים ועוד היד נטויה, אף ברומניה קיימת פעילות על שם הצדיק משטפנשט, בעזרה וסיוע לשארית הפליטה ולהמוני המבקרים המגיעים לפקוד את ציון קדשו של הצדיק הראשון משטפנשט רבי מנחם נחום בן רבי ישראל מרוז'ין אשר בעיר יאשי שברומניה. בתשע""ז שופץ אוהל קברו של הצדיק והוקם בית הכנסת אורחים ומקווה טהרה.

אחת הסגולות המפורסמות שגילה הצדיק משטפנשט היא על מעלתו של ליל שישי הוא יום חמישי בלילה המהווה הכנה ליום השבת הקרב, על כן מוסדות שטפנשט עורכים, כבר למעלה מעשרים שנה ברציפות תיקון קבוע מדי יום חמישי בערב על קבר הצדיק, התיקון מתחיל בשעה 21:00 ומסתיימת בשעה 22:00 אל התיקון מגיעים כל סוגי האוכלוסיה, מכל רחבי הארץ, כשבמהלכה נשמעים סיפורי ניסים ונפלאות שהתחוללו בעקבות התפילות שנערכות במקום קדוש זה.

באפשרותכם לקבל ברכה או תיקון מרבני ומקובלי מוסדות שטפנשט ולתרום למוסדות שטפנשט באמצעות אפליקציית תיקון.

סוגי תיקונים שהרב מבצע

סוגי הברכות שהרב מברך