Project Description

rav

מרן שליט"א נולד לפני כתשעים שנה בעיר ירושלים ומגיל קטנות ידעו שלגדולות נוצר. כבר בעודו נער נתגלו בו כשרונות פלאיים והוא היה חביבם של גדולי ירושלים, מרן הגרז"ר בענגיס שליט"א ועוד. מגיל צעיר נתקרב למרן הגרי"ש אלישיב שליט"א והפליא את כל רואיו, בגיל 30 נתמנה  להרביץ תורה ומאז במשך שישים שנה הוא מסר כעשרת אלפים שעורים בכל מקצועות התורה.

בנוסף ידוע מרן הרב שליט"א בתפלותיו הזכות ובגדלות מידותיו הנאצלות, כאשר הוא מאזין לכל דל ונזקק ומנסה בכל כוחו להביא להם ישועה ומזור.

במשך השנים האחרונות, נתמנה הרב שליט"א לכהן כחבר מועצת גדולי התורה, הגוף הדתי העליון ודבריו נשמעים בקשב רב.

מרן הגאון שליט"א ידוע כאחד מראשי צדקת קופת העיר, ובכל עת הוא מעתיר עבור תורמי הקופה. כבר פעמיים נסע במיוחד לוילנא, להעתיר על תורמי קופת העיר ובבכיות נוראות בכה על קבר הגאון מוילנא . כמו כן מעתיר על תורמי קופת העיר בכל המקומות הקדושים.

ברכה מהרב אזרחי היא דבר שלא כל אחד זוכה לו  ולתורמי קופת העיר יש את הזכות להתברך באופן ישיר ממרן שליט"א.

באפשרותכם לקבל ברכה ממרן הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א ולתרום לקופת העיר באמצעות אפליקציית תיקון.

סוגי תיקונים שהרב מבצע

סוגי הברכות שהרב מברך