Project Description

rav

שושלת הדורות של הרב שליט"א מתחילה בסבו מרן המשגיח רבי ירוחם, אשר הוכר כאוטוריטת על לפני כמאה שנה והרב שליט"א ממשיך את מורשתו בגאון.

הרב שליט"א, בעל לב רחום , ידוע בהענותו בעין יפה לכל עניין של מצווה ובד בבד עם הרבצת התורה שלו, הוא פנוי לזעקת יתום ואלמנה.

לפני כחמש שנים  נתמנה כחבר מועצת גדולי התורה ומאז הוא מראשי המדברים בכל מקום ובמיוחד על  תורמי קופת העיר, הוא נוסע בעבורם לכל המקומות הקדושים ומעתיר בכל עת עבורם.

גם באפליקצית תיקון – נענה לנו מרן הרב פוברסקי שליט"א –  והוא יברך את כל מי שיתרום ל"קופת העיר", בכל הברכות הנאמרות בתורה.

באפשרותכם לקבל ברכה ממרן הגאון רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א ולתרום לקופת העיר באמצעות אפליקציית תיקון.

סוגי תיקונים שהרב מבצע

סוגי הברכות שהרב מברך