Project Description

chamsa

תיקון הנערך לעילוי נשמת יקירנו. לתיקון ומירוק חטאים מגלגול זה או מגלגולים קודמים.

אדם קרוב נפטר מהעולם וקרוביו מלאי צער. רוצים עוד דקה אחת איתו אך הוא איננו.

לו רק יכולנו לשלוח אליו משהו נחמד שישמח אותו!

יש ואנו חולמים חלומות שבהם מופיעים קרובי משפחה ומבקשים משהו. כאלה שנפטרו לאחרונה, או גם לפני שנים רבות. בחלק מהחלומות הנפטר נראה זקוק לאוכל, באחרים הוא צמא למים ויש גם חלומות שבהם הנפטר נראה כזקוק לבגדים או מחסה. לא תמיד הם מפרטים את מבוקשם במילים, אולם אנו חשים שיש באפשרותנו לעשות משהו למענם והם מבקשים זאת מאיתנו.

תיקון לנפטרים. את זה אנו יכולים לעשות!

אין אדם שאינו עושה טעויות בחייו. "אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא" אמר קהלת. למעשים הללו נדרש 'תיקון'. תיקון שכזה יגרום לנשמת הנפטר האהוב נחת רוח ומנוחה נכונה במקום טוב יותר.

במקרים רבים מדובר על אנשים שנפטרו בפתאומיות מבלי שהספיקו לשוב בתשובה, או כאלה שנפטרו בצורה טראגית.

אחד מגדולי וחשובי המקובלים שעסקו בדורות האחרונים בנושא ה'תיקונים', הוא המקובל הצדיק רבי יהודה פתייה זצ"ל. כך הוא כותב בספרו הקדוש "מנחת יהודה": "אם היורשים רצונם לעשות נחת רוח למת, להושיעו ולהצילו מכף הקלע ומדינה של גהינום, שהוא נידון בהם, אין שום אופן, כי אם לשפוך שיח ותפילה בפני מלכו של עולם בעד המת ההוא. וייקבצו עשרה אנשים כשרים יודעי ספר ויעשו למת סדר תיקון".

בספרי המקובלים כתוב שטוב לעשות את תיקון הנפטרים כמה שיותר סמוך לפטירתם, בפרט עבור אנשים שהיו שומרי תורה ומצוות בחייהם.

במהלך התיקון נערכות תפילות מיוחדות על פי הקבלה – בהתאם לנדרש ועל פי שורש נשמת הנפטר. עשרה תלמידי חכמים יראי שמים השומרים על קדושה וטהרה. על פי רוב נערך התיקון כשכל העשרה שרויים בתענית ולאחרי טבילה במקווה טהרה.

קיימת גם האפשרות ללימוד בספר ה'זוהר' לתיקון נשמת הנפטר.

בספר שבחי האר"י ז"ל מובא על מעלת לימוד הזוהר ועל התיקון אשר נעשה לנשמת האדם על ידי הלימוד, וכן החיד"א בספרו עבודת הקודש מביא כי הלימוד הנעלה ביותר לתיקון נשמת הנפטר – הינו לימוד הזוהר.

תיקון שכזה גורם נחת רוח אמיתית לנפטר. הוא יכיר לנו טובה ניצחית על כך.

הרבנים והמקובלים שמבצעים את התיקון