Project Description

rav

מרן הרב שמריהו יוסף חיים קַנִּיֶּבְסְקִי הוא המנהיג הרוחני הבולט של כלל הציבור היהודי בארץ ובגולה ורבים רבים משחרים לפתחו לקבל את ברכותיו ועצותיו בכל התחומים.

הרב קניבסקי נחשב כבקיא בספרות התורנית, ובייחוד בספרות חז"ל. מנהגו הוא ללמוד בכל שנה את כל ספרות חז"ל ואת ספרות היסוד ההלכתית (משנה תורה לרמב"ם, שולחן ערוך). הרב קניבסקי מקדיש ללימוד זה מספר שעות ביום, והוא מסיים את מחזור הלימוד בכל שנה בערב הפסח. ידיעותיו מקיפות תחומים רבים וכוללות גם מדרשים קטנים שהעיסוק בהם אינו רווח. דרך לימודו המבוססת על בקיאות רחבה, מתאפיינת בהשוואת המקורות השונים ובניסיונות להסבירם זה על פי זה.

כוחו הגדול בתורה , מביא את כלל הציבור להאמין כי דבריו נשמעים ומקובלים בשמים ואכן אלפי מקרי ישועה מפורסמים בזכות ברכה של הרב.

מאמיניו וכל עם ישראל יעשו הכל כדי לקבל מילת ברכה ולפעמים גם הבטחה, שיזכו לישועה במה שהם צריכים לו.

לפני כחמש עשרה שנה הקים רבי חיים קניבסקי את קופת העיר, אשר מחלקת כמאה מיליון ₪ כל שנה. הרב שליט"א, עם כל סדר יומו העמוס, מפנה מזמנו 3 פעמים ביום כדי לברך את תורמי הקופה החביבה עליו והוא מנווט את הקופה בכל עניניה.

התורמים לקופת העיר עושים זאת בהרבה מקרים בגלל תמיכתו של הרב, תמיכה בלתי מסוייגת שהובעה ברבים פעמים רבות בצורה ייחודית ומפורטת. התורמים לקופת העיר, מונחים אצלו בספר הצדקה הקבוע בחדר תלמודו ומידי שבוע הוא מברך את כל תורמי קופת העיר בכל בקשותיהם שנמצאים בספר הצדקה. זמן מיוחד, 3 פעמים ביום, הוא מקצה זמן להתפלל על תורמי קופת העיר, ולמלא את כל בקשותיהם בגשם ורוח. מידי כמה חדשים, עורך הרב קניבסקי מעמד מיוחד בהשתתפות כל גדולי הדור- עבור תורמי קופת העיר.

באפשרותכם לקבל ברכה או תיקון מהגאון הרב חיים קנייבסקי ולתרום לקופת העיר באמצעות אפליקציית תיקון.

סוגי תיקונים שהרב מבצע

סוגי הברכות שהרב מברך