Project Description

מיקום: חברון, ישראל.

מערת המכפלה

קברי האבות הקדושים.

מערת המכפלה שבעיר חברון היא מהמקומות המקודשים ליהדות. מקום קבורתם של אדם הראשון וחווה אשתו, ועמם אבות האומה היהודית אברהם, יצחק, יעקב והאמהות שרה, רבקה ולאה.

בספר הזוהר מתואר כיצד אדם הראשון ראה "אור העולה באותו מקום, שיוצא מגן עדן", הוא גם הריח שם מריחות גן עדן. אדם חצב את המערה עד לעומק שבו הצטווה משמים לעצור, ולאחר מכן טמן בה את עצמו ואת אשתו.

בתורה מסופר כיצד, לאחר פטירתה של שרה אשתו, רכש אברהם אבינו מעפרון החיתי את המערה עם השדה שסביבה בכסף מלא (ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר). אברהם קבר שם את שרה ולאחר מכן ציווה שיקברו שם גם אותו.

מאוחר יותר נקברו יצחק ורבקה במערה ואחריהם גם יעקב ולאה אשתו. (רחל אמנו נקברה בקבר רחל בבית לחם).
עבור כל נושא ועניין עם ישראל מגיע למקום בהמוניו למערת המכפלה כדי לעורר את זכות האבות הקדושים.

במדרש מתואר כיצד אברהם אבינו גילה את המערה: בעת שהגיעו אליו האורחים (המלאכים המחופשים לערבים), חפץ אברהם להכין עבורם ולכבודם עגל. העגל ברח ואברהם רדף אחריו עד לפתחה של מערת המכפלה. שם מצא את אדם וחווה "שוכבים על המיטות וישנים, ונרות דולקים עליהם וריח טוב עליהם כריח ניחוח. לפיכך חמד את המערה לאחוזת קבר".

לשמה של המערה ישנם כמה הסברים. הידועים שבהם הם אלו המצביעים על היותה בנויה משתי מערות, זו על גב זו, וכן ההסבר המצביע על העובדה שהקבורים במערה זו נקברו בזוגות: אדם וחוה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה ויעקב ולאה.

במשך יותר משבע מאות שנה נאסר על יהודים להיכנס למתחם המערה, (הותר להם להגיע רק עד המדרגה השביעית סמוך לשער הדרום מזרחי). מאז תום מלחמת ששת הימים הותר שוב ליהודים להכנס לכל שטח המתחם, אולם כיום ישנם הסדרים שנקבעו במקום מול הוואקף ולפיהם חלק משטח המערה נמצא בקביעות בשימוש יהודי וחלק בשימוש מוסלמי – מלבד ימי חג ספורים שבהם מותרת הכניסה ליהודים בלבד או, להבדיל, למוסלמים בלבד.

על פי המסורת, מערת המכפלה סמוכה ל"פתח גן עדן", וכבר בתקופת עליית בני ישראל ממצרים אנו רואים שמקום קבורת האבות הינו מקום המסוגל לתפילה ותחנונים. כאשר שלח משה רבנו את המרגלים ואלה תכננו להוציא את דיבת הארץ רעה, הלך כלב בן יפונה לפקוד את קברי האבות ושם התפלל: "אבותי, בקשו עלי רחמים, שאנצל מעצת המרגלים".

גם במהלך הדורות הבאים ידוע היה האתר כמקום המסוגל לתפילות ובקשת רחמים בזכות האבות הקדושים הטמונים שם.


סוגי התיקונים המומלצים למקום זה

סוגי הברכות המומלצות למקום זה

הרבנים והמקובלים המברכים במקום זה