Project Description

מיקום: עמוקה, ישראל.

עמוקה - יונתן בן עוזיאל

סגולה לזיווג.

התנא יונתן בן עוזיאל היה גדול תלמידיו של הלל הזקן. חיבר את 'תרגום יונתן' – תרגום הנביאים לארמית.

התנא יונתן בן עוזיאל חי בדור הראשון לתנאים, כמה עשרות שנים לפני חורבן בית המקדש השני. הוא קיבל תורה גם מחגי, זכריה ומלאכי, שהיו נביאים, ומראשי אנשי 'כנסת הגדולה'. הוא נקרא בשמו ולא בתואר 'רבי', משום שמעלתו גדולה מתואר רב או רבי, כמו רבו הלל הזקן שנקרא בשמו בלבד.

ציון קברו שבעמוקה נחשב לאחד מקברות הצדיקים החשובים בגליל והינו אחד מאתרי התפילות הפופולריים ביותר בארץ. המונים מגיעים למקום בכ"ו בסיון המקובל כיום פטירתו. סגולתו המיוחדת והמפורסמת של התפילה במקום היא למציאת זיווג והיפקדות בילדים.

על פי המקובל התנא יונתן בן עוזיאל בעצמו לא נישא עד יום מותו וזכותו הגדולה עומדת לכל הרווקים והרווקות למצוא את בני זוגם. רבים מגדולי ישראל זי"ע ושליט"א שלחו ושלחו רווקים ורווקות להתפלל על ציון התנא הקדוש בעמוקה.

בכדי להמחיש את גדלותו של התנא יונתן בן עוזיאל מסופר בתלמוד שלהלל הזקן היו שמונים תלמידים: שלושים מהם היו "ראויים שתשרה עליהם שכינה כמשה רבינו", שלושים מהם "ראויים שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון", "הגדול שבכולם" הוא יונתן בן עוזיאל.

כמו כן מסופר: "אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל שבשעה שהיה יושב ועוסק בתורה – כל עוף שפורח עליו מיד נשרף" מכח קדושת תורתו.

רבים נוהגים לעלות לציון הקבר המיוחס לו, ליד היישוב עמוקה שבגליל, כדי להתפלל ולעורר על עצמם או על בני משפחתם רחמים לרפואה, פרנסה ועוד. כשמו – כן הוא, האתר ממוקם "עמוק" ונמוך, בינות להרי הגליל.

כאמור – סגולתה המפורסמת ביותר של התפילה במקום הינה על נושא הזיווג.

היו שהמליצו ולרמז על כך את דברי הרש"י במסכת יבמות (י"ז.) על מחוסרי יחוס שפונים לשם: "כל מי שאין מכיר משפחתו ושבטו נפנה לשם. אמר רבא: והיא עמוקה משאול", ופירש רש"י: "שאין מוצאין אשה פונים והולכים שם – והיא עמוקה".

מדי שנה פוקדים את הציון אלפי רווקים ורווקות אשר מתקשים למצוא את זיווגם ומגיעים למקום מכל רחבי העולם. הם מעתירים בתפילה ובקשה לפני בורא עולם, שבזכות התנא הקדוש ישלח להם ישועה וימצאו את בני זוגם. סיפורי מופת רבים מסופרים על אנשים שהתקשו למצוא את זיווגם ובתוך השנה שלאחר תפילתם בעמוקה זכו להינשא ולבנות את ביתם.

תאריך פטירה: כ"ו בסיוון.


סוגי התיקונים המומלצים למקום זה

סוגי הברכות המומלצות למקום זה

הרבנים והמקובלים המברכים במקום זה