Project Description

rav

רבי שמעון גלאי נולד לפני 70 שנה וכל ימיו עסק בתורה וחסד, לפני כ-20 שנה עבר תאונה שעל פי דרך הטבע לא היה יכול לצאת ממנה בחיים. בדרך ניסית הוא השתקם ומאז קיבל משמים כח מיוחד לחזות בדברים מופלאים, לראות מעבר לכח אנוש ולברך ולחזות את העתיד.

כל הבאים לרב לקבל את ברכותיו ועצותיו- יוצאים נפעמים מול הגילויים המדהימים שהם חוזים בהם, כאשר הרב מגלה את מסתורי לבבם וצפונותיהם, מתווה להם דרך לברכה, לפעולה ולישועה.

מרן הרב שליט"א רואה בתורמי קופת העיר כמחויב להם, הוא מקדים את תורם, מתייחס אליהם באהדה, שומע אותם בסבלנות ומברך אותם מכל הלב.

ארבע פעמים בשנה נוסע הרב גלאי שליט"א לכותל, למירון, לחברון ועוד מקומות קדושים במיוחד עבור תורמי קופת העיר ומעתיר שם אחר שם במתינות ומברך ומשפיע ישועות. נסיעות מיוחדות עורך הרב גלאי שליט"א לשונם שבצפון, ולמיכלשטט שבגרמניה ולוילנא שבליטא, שם הוא שופך את נפשו בתפילותיו עבור תורמי קופת העיר.

מאות רבות מחסידיו לא יוותרו על ברכתו לפני כל פעולה, עסקה, או שידוך שהם עושים. והוא מצידו אכן מברך, מתווה דרך ומדבריו לא נופל דבר ריקם.

כוח שמימי מיוחד אשר ניתן לרב גלאי, הוא לחזות את העתיד במדויק ולתורמי קופת העיר הוא אומר צעד אחר צעד את הדרך שילכו בה והמעשה אשר יעשון. לכל הבאים אליו הוא ממליץ לתרום לקות העיר לפני ההתייעצות- ואחר כך לקבל ברכה ועצה.

כל השומע לבקשתו של אותו צדיק מרן הרב גלאי שליט"א – תמיד חזר אליו לברכה ולישועה, ונוכח בפועל כי אכן כוחות מיוחדים ניתנו משמים, ועצותיו מובילות לדרך הנכונה.

באפשרותכם לקבל ברכה או תיקון מהגאון הרב שמעון גלאי ולתרום לקופת העיר באמצעות אפליקציית תיקון.

סוגי תיקונים שהרב מבצע

סוגי הברכות שהרב מברך