Project Description

מיקום: העיר העתיקה, ירושלים, ישראל.

מקום התפילה והאתר המקודש ביותר לעם היהודי. המקום שממנו לא זזה השכינה.

הכותל המערבי הוא חלק מצידו המערבי של קיר החומה החיצונית שסבבה את הר הבית ובית המקדש. שלושת כתלי החומה האחרים הוחרבו בעת חורבן בית המקדש, ורק הכותל המערבי שרד באורח פלא ונותר על עמדו גם באלפיים השנים הבאות.

על פי המסורת המקובלת בעם ישראל, מהכותל המערבי "לא זזה השכינה" לעולם. מקובל גם שדרך מקום השכינה עולות כל התפילות מכל העולם בדרכן אל כיסא הכבוד.

לכן מכונה הכותל המערבי בפי העם גם בשם 'כותל הדמעות', מפני שלכאן מגיעים יהודים מכל רחבי העולם בכדי להתפלל, להתחנן ולבכות בפני אביהם שבשמים על כל צרכיהם.

מליוני אנשים מגיעים לכותל מידי שנה. בהגיעם למקום אומרים הבאים פרקי תהילים ותפילות אישיות ויש הנוהגים גם לטמון בין סדקי הכותל פתקים שבהם נכתבו בקשות אישיות וכן שמות חולים או אנשים הזקוקים לרחמי שמים.

הכותל המערבי הוא סמל יהודי של תפילות וגעגועים לבית המקדש.


סוגי התיקונים המומלצים למקום זה

סוגי הברכות המומלצות למקום זה

הרבנים והמקובלים המברכים במקום זה