Project Description

ברכה נגד עין הרע

בתורה כתובה הברכה 'יְצַו ה' אִתְּךָ, אֶת הַבְּרָכָה, בַּאֲסָמֶיךָ, וּבְכֹל מִשְׁלַח יָדֶךָ; וּבֵרַכְךָ בָּאָרֶץ, אֲשֶׁר ה' אֱלֹקֶיךָ נֹתֵן לָךְ' (דברים כ"ח, פסוק י').

בתלמוד מבואר שהברכה 'באסמיך' הינה "בדבר הסמוי מן העין". כך גם על הפסוק "והסיר ה' ממך כל חולי" נאמר שהכוונה למחלות הנגרמות מכח העין.

לעין הרע יש כח שהוא ההיפך מברכה!

המושג 'עין הרע' קיים ביהדות! הבורא מנהל את העולם באמצעות שתי מידות עיקריות – מידת הדין ומידת הרחמים. מידת הדין דורשת דין וחשבון מיידי על כל מעשה, טוב או רע. מידת הרחמים מבקשת שהאדם לא ייענש מיד על מעשיו הרעים. כדי שיספיק לעשות תשובה.

חז"ל מלמדים אותנו שאחד מהגורמים להסרת הברכה ולחיזוק והפעלת מידת הדין על העבירות של האדם הוא מקרה של 'עין הרע'. זהו ה'צינור' להורדת הרע שנגרם על ידי העבירות.

מה נדרש? להחזיר את מידת הרחמים, להחזיר את הברכה. במקרה שבו האדם מרגיש שיש עליו עין הרע, הוא יכול לפנות לרבנים אמתיים, מוסמכים ורציניים שמומחים בהוצאת עין הרע.

'איזון' למצב השלילי שנגרם כתוצאה מהעין הרעה – על ידי ברכה מרב שבכוחו לעורר רחמים!

רק לכח הקדושה, אמונת חכמים וברכותיהם, יש את המשקל הנכון והראוי נגד כח השלילה שבעין הרעה.

לעין הרעה יש כח.

כך אנו רואים בברכתו של יעקב אבינו ליוסף "בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין" – ברכו שלא תשלוט בו עין רעה.

בברכתו לבני יוסף הוסיף יעקב את הברכה "וידגו לרוב בקרב הארץ" – שכוחה של העין הרעה לא ישלוט בזרעו של יוסף כפי שהוא אינו שולט בדגים. בתלמוד כתוב שה'פריה ורביה' העצומה של הדגים מתקיימת בזכות העובדה שהם מכוסים תחת המים ואי אפשר לראותם לפיכך אין עין הרע שולטת בהם.

"אל תלחם את לחם רע עין" נאמר בספר משלי, כהמלצה שלא לקבל אוכל מאדם שעינו רעה.

יש להזהר מדרכים נסתרות שלא על פי היהדות, שעלולות להזיק הרבה יותר מהעין הרע עצמו. אם נפנה למטפלים שונים למיניהם, ל"מוציאי עין הרע מנוסים" אותם ניתן למצוא בעיתונים, לכשפים, קמעות, שדים ורוחות, קטעי קבלה, מיסטיקנים או שלל כוחות טומאה ודברים מזיקים אחרים, אנו עלולים למצוא את עצמנו עם בעיות גדולות הרבה יותר משהיו בעת שהתחלנו.

אלה הם אנשים שפועלים מכח השלילה. אין סיכוי שהם יצליחו להוציא את כוחה השלילי של העין הרעה!

בכוחה של ברכה להוצאת עין רעה מרב – אדם צדיק שעוסק כל היום רק בטוב ובחיובי – להוציא את העין הרעה ולהכניס במקומה רק טוב.

הרבנים והמקובלים שמברכים את הברכה