Project Description

ברכה לרפואה שלמה

ברכה לרפואה שלמה – עבור מחלה או מצב רפואי לא טוב. לרפואה שלמה ורחמי שמים במהרה.

רחמים. זה מה שנדרש לאדם בעת מחלה. רחמי שמים. שינוי ממידת הדין למידת הרחמים.

כמה קשה היא המחלה! כמה סבל כרוך עמה בחיי החולה ובחיי בני משפחתו וחבריו האוהבים.

הימים מלאי הטיפולים והכאבים, הלילות טרופי השינה, השינוי בכל סדרי החיים של החולה ושל בני משפחתו.

בתלמוד כתוב "מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם שבעירו, ויבקש עליו רחמים". כתוב גם ש"צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים". במקרים רבים הקדוש ברוך מקיים את ברכת הצדיק גם כשזה נגד הטבע ותחזיות הרופאים. בכוחה של ברכת הצדיק טמון הרבה מאוד!

"מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב" מתפלל הרב בהזכרת זכויות ורחמים מאבות העם היהודי. מעתיר בתפילה על החולה שיתרפא. שמידת הרחמים תתגלגל עליו ומלאכי הרחמים ימליצו עליו זכויות.

בתורה כתוב "ורפא ירפא" – מכאן שניתנה הרשות והכח לרופאים לרפא. יש להם את הרשות ויש גם את הידע, הם זקוקים לברכה במעשיהם!

"חושבנא טבא" – חשבון טוב, זה מה שנחוץ ורצוי בעת מחלה. חשבון חדש שבו יגברו הזכויות על החובות והרפואה תבוא במהרה.

הרבנים והמקובלים שמברכים את הברכה