Project Description

ברכה לפרנסה

ברכה לפרנסה בבית. שהברכה תשרה במעשי ידינו ושנזכה לשפע אמיתי.

"ואל תצריכנו לידי מתנות בשר ודם ולא לידי הלוואתם" אנו אומרים בברכת המזון. מתפללים ליהנות ממעשי ידינו, ורק מהם.

שנוכל לפרנס ולהתפרנס בכבוד ולא בבזיון, ברווח ולא בצמצום, בנחת ולא בעמל וטרחה יתרים המפרכים גוף ונפש. שלא נגיע לעניות ומחסור חלילה. שנקבל את השפע מידו הרחבה של בורא העולם ולא מידי בשר ודם.

כדי לקבל פרנסה נדרש האדם לעשות 'השתדלות' ולטרוח בהשגתה. אולם לעיתים חסר עוד משהו. האדם טורח ועמל, מתרוצץ ומתיגע, אך הפרנסה ממנו והלאה. הוא אינו מצליח לפרנס.
חסרה לו ה'ברכה בידיים'.

יתכן מצב שבו האדם מוכשר ומוצלח, יודע היטב את מלאכתו ומוציא מתחת ידיו תוצאות נפלאות. אך משום מה אין לו פרנסה.
יתכן מצב של אדם שקנה ידע רב והשכלה רחבה, נסיון עשיר ומיומנות מוכחת. הוא שולח 'קורות חיים' לכל עבר וזוכה מכולם להתעלמות, או אולי למענה שלילי.

במצב שכזה כדאי להתפלל בעצמנו לבורא העולם ולפנות לרב צדיק שיברך. שתהיה לנו 'ברכה' בפרנסה.
ברכת השפע, ברכת הרווחה, ברכת ההצלחה. ברכה בכל מעשי ידינו.

שנתפרנס בכבוד. שנביא את כוחותינו לידי ביטוי נכון ומלא סיפוק בעבודה ראוייה המכבדת את בעליה.
שנזכה לברכה בפרנסה.

הרבנים והמקובלים שמברכים את הברכה